บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบและผลิตสื่อ โฆษณา ทุกชนิด  ได้แก่
สิ่งพิมพ์  ออกแบบสิ่งพิมพ์ ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet)  โบรชัวร์ (Brochure)
วารสาร (Journal)  นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report)
หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  แคตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder)
ออกแบบปฏิทิน  และมีการออกแบบเว็บไซต์  โปรโมทเว็บไซต์  ทำการส่งเสริมการขาย  โดย
มุ่งหวังที่จะตอบสนอง ความต้องการของท่านในการใช้สื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจกับ บริการ ดังนั้นเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท
บุฟเฟต์ เฟมัส จำกัด จะได้ร่วมงานกับท่าน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของท่าน
Portfolio